Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 14. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie znanego jako RODO), informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na poniższych warunkach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  „Legal English In Practice Izabela Konopacka” z siedzibą przy: ul. Zwycięskiej 14F/3, 53-033 Wrocław, NIP: 8991100728, REGON: 930815446 (dalej: Administrator).
 2. Czy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych można kontaktować się: listownie na adres: Grabiszyńska 210/5, 53-235 Wrocław, za pomocą poczty elektronicznej na adres: iza.konopacka@lep.edu.pl, telefonicznie pod numerem: 606920641
 3. W jakim celu Administrator przetwarza dane osobowe?
  Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
  • zawarcia i należytego wykonania łączącej Nas umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym:
   • zapewnienia prawidłowej jakości usług,
   • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
   • ustalenia i dochodzenia roszczeń;
  • wykonania zobowiązań prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celach:
   • rachunkowych, księgowych i archiwalnych – wynikających z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych),
   • podatkowych – wynikających z art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
   • rozpatrywania reklamacji – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami);
  • wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
   • marketingu własnego bezpośredniego,
   • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych.
 4. Jakie dane przetwarza Administrator?
  1. imię i nazwisko,
  2. dane adresowe (np. adres do korespondencji i adres zameldowania),
  3. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail)
  4. dane umożliwiające identyfikację w rejestrach (np. numer PESEL, data urodzenia, nr NIP, seria i numer dowodu osobistego),
  5. dane dotyczące odbytych kursów,
  6. dane dotyczące poziomu znajomości języka,
  7. dane dotyczące dokonywanych wpłat.
 5. Czy podanie danych jest dobrowolne, czy obowiązkowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 6. Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania zawartej umowy. Po realizacji tego celu Administrator będzie przechowywał dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy, a także do czasu wygaśnięcia zobowiązań podatkowych powstałych w związku zawartą umową. Po upływie najdłuższego z tych terminów dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Czy dane osobowe są przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany i czy podlegają profilowaniu?
  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 8. Komu przekazujemy Państwa dane?
  Państwa dane osobowe, pozyskane w celu zrealizowania zawartej umowy, są powierzane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług świadczonych na rzecz Administratora lub na rzecz podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie dane osobowych (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, księgowe, doradcze, archiwizujące dokumenty itp.).
 9. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych, co oznacza, że mogą Państwo żądać potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane oraz żądać informacji o tym, jakie konkretne dane są przetwarzane, w jakich celach, komu są przekazywane lub kto może się z nimi zapoznać, przez jaki okres czasu będą przetwarzane, z jakiego źródła pochodzą te dane;
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych, jeśli dane są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością (np. Administrator ma dane o nieaktualnym adresie, nastąpiła zmiana nazwiska itd.);
  • żądania od Administratora usunięcia danych, jeśli przetwarzanie danych nie powinno mieć miejsca albo też przetwarzana jest nadmierna ilość danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących sytuacjach:
   • w razie uznania, że dane są nieprawidłowe – przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • kiedy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, a nie będą Państwo chcieli ich usunięcia,
   • kiedy dane osobowe nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • kiedy zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy. W razie zamiaru wniesienia takiej skargi prosimy o uprzedni kontakt z Administratorem celem umożliwienia zapoznania się z argumentami i w razie potrzeby uwzględnienia żądania.
 10. Co zrobić, jeśli nie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych?
  Informujemy, że przysługuje prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
  Jednocześnie wyjaśniamy, że Administrator ma prawo przetwarzać dane pomimo wniesionego sprzeciwu, jeśli te dane są mu potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń, albo obowiązek ich przetwarzania wynika z przepisów prawa.