Regulamin Szkoły Językowej Legal English in Practice

 1. Dokonanie zapisu na zajęcia zdalne z LEGAL ENGLISH IN PRACTICE IZABELA KONOPACKA, NIP: 8991100728, 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 14F/3 lok. 1 (dalej: Legal English) odbywa się po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.lep.edu.pl ze wskazaniem wybranego kursu (dalej zwanego Kursem) oraz wpłaceniu minimalnie 50 % ceny za dany kurs na konto wskazane w zakładce ZAPISY na stronie www.lep.edu.pl/zapisy/.
 2. Po utworzeniu grupy, wszyscy jej członkowie (dalej zwani Słuchaczami, a każdy z osobna Słuchaczem) otrzymują e-mail z informacją o terminie rozpoczęcia zajęć.
 3. Cena Kursu uwzględnia zaplanowaną liczbę godzin, materiały dydaktyczne przygotowane przez lektorów, udostępniane w wersji papierowej bądź elektronicznej, jak i egzamin próbny (w sytuacji gdy egzamin taki przewidywany jest w programie kursu).
 4. Opłata za Kurs wnoszona jest w całości w terminach wskazanych w odpowiedzi an zgłoszenie  www.lep.edu.pl lub w ratach.
 5. W przypadku wniesienia opłaty w ratach wymagane jest uzyskanie uprzedniej akceptacji Szkoły Legal English in Practice (dalej zwanej Szkołą) odnośnie proponowanych terminów płatności.
 6. Opłata za Kurs nie obejmuje opłaty za międzynarodowy egzamin językowy, organizowany we współpracy z upoważnioną instytucją. Uczestnictwo w Kursie nie jest równoznaczne z obowiązkiem przystąpienia do egzaminu.
 7. Szkoła gwarantuje zachowanie należytej staranności w prowadzeniu zajęć i przygotowywaniu Słuchacza do egzaminu, nie może jednak zagwarantować jego zdania.
 8. Dokonanie opłaty (lub pierwszej raty opłaty) za Kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Kandydaci przyjmowani są na Kurs według kolejności zgłoszeń, dokonanych zgodnie z pkt.1.
 10. W sytuacji, gdy planowana do uruchomienia grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby uczestników, Szkoła może zaproponować Słuchaczowi uczestnictwo w innej grupie.
 11. W przypadku nieuruchomienia Kursu z przyczyn leżących po stronie Szkoły lub z powodu siły wyższej, Słuchaczowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 12. Zajęcia na Kursach odbywają się zgodnie z zaproponowanym harmonogramem zajęć przed każdym nowym semestrem kursów, z wyłączeniem świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowy harmonogram zajęć dla danego kursu zostaje określony przez Szkołę przed jego rozpoczęciem.
 13. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania zajęć według schematu odmiennego niż określony w pkt. 12.
 14. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany osoby lektora w trakcie trwania kursu, z ważnych powodów organizacyjnych.
 15. W przypadku nieobecności lektora Szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do odwołania zajęć oraz odrobienia ich w ustalonym ze Słuchaczami terminie.
 16. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia się Słuchacza do innej grupy w trakcie trwania Kursu, przy czym jest to uwarunkowane istnieniem w danej grupie wolnego miejsca. Przeniesienie do grupy o innym poziomie wymaga również konsultacji z lektorem prowadzącym zajęcia w grupie docelowej.
 17. W przypadku istnienia wolnych miejsc możliwe jest dołączenie w trakcie trwania Kursu do określonej grupy – w takiej sytuacji Słuchacz dokonuje zapłaty za zajęcia, które pozostały do zrealizowania do zakończenia Kursu.
 18. W przypadku zmiany grupy Słuchacz nie może żądać zwrotu opłat za zajęcia, podczas których materiał będzie powtarzany w stosunku do pierwotnego Kursu.
 19. Czasowa nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za Kurs. W takich przypadkach Szkoła umożliwia bezpłatne konsultacje w celu nadrobienia zaległości.
 20. W przypadku nieuruchomienia kursu w pierwotnie zaproponowanym terminie Słuchaczowi przysługuje 7-dniowy okres w czasie którego może on zrezygnować z kursu, liczony od dnia przesłania informacji przez Szkołę o pierwszych zajęciach na kursie.Wpłacona uprzednio kwota zostanie w całości zwrócona w ciągu 7 dni od złożenia pisemnej rezygnacji.
 21. Po okresie, o którym mowa w pkt. 20, Słuchacza obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie należy dostarczyć Szkole na piśmie lub w formie elektronicznej e-mailem na adres: rekrutacja@lep.edu.pl podając przyczynę rezygnacji.
 22. Słuchaczowi przysługuje zwrot części wpłaty za niewykorzystane zajęcia.
 23. Wysokość zwrotu określa różnica pomiędzy całkowitą wpłatą a kosztem wykorzystanych zajęć naliczanych do końca okresu wypowiedzenia powiększonych o koszt materiałów dydaktycznych o łącznej wysokości 100 zł.
 24. W przypadku konieczności przerwania Kursu przez Słuchacza z ważnych przyczyn, Szkoła może zaproponować jego kontynuację w późniejszym terminie, od momentu, w którym Kurs został przerwany, w ramach poniesionej opłaty (w tej sytuacji zwrot wniesionej opłaty nie następuje). Warunkiem jest dołączenie Słuchacza do grupy liczącej wymagane minimum osób.
 25. Rabaty udzielone z tytułu członkostwa w samorządach zawodowym radców prawnych i adwokatów nie łączą się z innymi rabatami lub promocjami.
 26. Szkoła zastrzega, że wykorzystywane na zajęciach autorskie materiały szkoleniowe są przekazywane Słuchaczowi wyłącznie dla celów dydaktycznych i wyłącznie na użytek prywatny.
 27. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych Słuchaczy lub nie pogorszy zasad uczestnictwa w Kursie. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową z 10 dniowym wyprzedzeniem.
 28. Uczestnictwo w Kursie wymaga uprzedniego zapoznania się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i po jego akceptacji, zobowiązania się do jego ścisłego przestrzegania.