Oferta kursów

TOLES HIGHER / ADVANCED

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MIĘDZYNARODOWEGO EGZAMINU DLA PRAWNIKÓW TOLES HIGHER / ADVANCED

Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego dla prawników TOLES (TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS) na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (TOLES HIGHER i TOLES ADVANCED) adresowany jest do profesjonalnych pełnomocników/aplikantów, którzy praktykują prawo w j. angielskim, obsługują podmioty zagraniczne lub spółki z kapitałem zagranicznym, pracują w działach prawnych międzynarodowych korporacji czy też współpracują lub chcieliby współpracować z prawnikami i klientami z innych krajów.

Na kursie rozwijane są umiejętności zarówno z rozumienia tekstów prawnych i prawniczych, jak i legal drafting.

Ponadto celem kursu jest doskonalenie następujących kompetencji:

 • z analizy i wykładni skomplikowanych zapisów umownych,
 • ze stosowania specjalistycznej terminologii prawniczej w odpowiednim, kontekście
 • z prowadzenia profesjonalnej korespondencji w oparciu o najwyższe standardy wymagane od profesjonalnego pełnomocnika.

Kurs doskonale przygotowuje do międzynarodowego egzaminu TOLES HIGHER/ TOLES ADVANCED, co potwierdza fakt 100% zdawalności egzaminów na wysokim poziomie wśród uczestników kursu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu, który może być przeprowadzony stacjonarnie lub za pomocą dedykowanej platformy.

Dodatkową wartością kursu jest fakt prowadzenia zajęć przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie metodyki prowadzenia zajęć językowych dla prawników.

UWAGA! Dla wszystkich uczestników kursu opłata za egzamin niższa o 30% od standardowej opłaty GLOBAL LEGAL ENGLISH.

Kurs trwa jeden semestr, na który składa się 20 zajęć po 60 minut.

Cena za kurs wynosi dla radcy prawnego / adwokata 1300 zł i dla aplikanta 1200 zł.

Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu oraz 20 punktów szkoleniowych (dotyczy radców prawnych/ adwokatów):1 punkt za każde zajęcia.

Każdy z uczestników otrzyma dostęp do wszystkich materiałów, w tym prezentacji oraz platformy Zoom / Teams.

Wymagany poziom j. angielskiego to B2-C1/C2.

* możliwość zapłaty za kursy w 2 równych ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie, druga w terminie uzgodnionym ze Szkołą.

I. NA KURSIE UCZESTNIK POZNA:
√ specyficzne słownictwo prawnicze,
√ formalny styl pisanego języka prawniczego (z uwzględnieniem
jego specyficznych struktur gramatycznych),
√ styl języka mówionego w kontekstach prawniczych (nauka stylu
używanego przez prawników, z uwzględnieniem idiomów
i bardziej formalnego stylu wypowiedzi),
√ typowe kolokacje w legal English,
√ terminologię z zakresu: Company and Business Law, Contract
Law, Employment Law, Intellectual Property Law, Tort Law oraz
Banking Law czy Real Property Law,
√ zasady przekładu prawniczego, tj. stosowania terminologii z systemu
Common Law do tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych
opartych na prawie polskim.

II. NA KURSIE UCZESTNIK ZDOBĘDZIE TAKIE UMIEJĘTNOŚCI JAK:
√ prowadzenia profesjonalnej korespondencji,
√ stosowania specjalistycznej terminologii prawniczej we właściwym
kontekście,
√ sporządzania, analizowania, jak również właściwego przekładu
umów,
√ analizy skomplikowanych tekstów prawnych i prawniczych.

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna.

Od 15 lat zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:
√ Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
√ Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy
zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział
w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
√ EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

Jon Eaton LLM

Jon pochodzi z Wielkiej Brytanii i wychował się w Birmingham. Od 15 lat mieszka w Polsce i uważa, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie.

Specjalizuje się w prawie umów i prawie gospodarczym dla start-upów i MŚP oraz świadczy kompleksowe usługi prawne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, które często mają charakter międzynarodowy.

Jon od ponad dziesięciu lat prowadzi również zajęcia z prawniczego języka angielskiego dla osób indywidualnych i grup. Ich głównym celem było przygotowanie prawników do egzaminów z języka angielskiego prawniczego, takich jak TOLES i ILEC.

Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Liverpoolu, dyplom z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, certyfikat z zarządzania kontraktami, certyfikat z nauczania języka angielskiego jako drugiego języka (TESOL) oraz certyfikat LCCI z nauczania biznesowego języka angielskiego.

LEGAL ENGLISH IN PRACTICE

KURS DLA PROFESJONALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW / APLIKANTÓW
(zajęcia prowadzone w formie zdalnej, poziom średniozaawansowany)

Kurs adresowany jest do profesjonalnych pełnomocnikówi aplikantów, dla których ważne jest uzupełnienie edukacji prawniczej o specjalistyczne umiejętności językowe. Jego celem jest umożliwienie świadczenia pomocy prawnej w j. angielskim, w tym podejmowanie działań i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, a przede wszystkim przygotowanie do pracy z zagranicznymi klientami jak i zagranicznymi pełnomocnikami.

Na kursie kładziony jest nacisk na prawidłową komunikację, zarówno ustną jak i pisemną, w praktykowaniu prawa.

Kurs został stworzony w oparciu o autorskie materiały pochodzące z praktyki prawniczej kancelarii polskich jak i angielskich. Na kursie wykorzystujemy także najnowsze publikacje z zakresu legal English dostępne na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy kursu przyswajają wiedzę na temat terminologii prawniczej i kolokacji właściwych dla legal English oraz struktur gramatycznych, charakterystycznych dla formalnego języka angielskiego, w oparciu o oryginalne, pochodzące z praktyki prawniczej wzory umów, opinii, stanowisk i pisemnych porad prawnych, a także wzory innych dokumentów i pism m.in. dokumentu pełnomocnictwa czy wezwania do zapłaty.

Podczas kursu duży nacisk kładziony jest na właściwy przekład prawniczy.

Niewątpliwie, profesjonalny pełnomocnik stoi przed nie lada wyzwaniem tłumacząc, objaśniając klientowi (czy innym podmiotom) przepisy z polskiego systemu prawa w j. angielskim i stosując terminologię pochodząca z systemu prawa precedensowego (common law). Stąd wśród wielu, różnorodnych ćwiczeń przygotowanych dla uczestników znalazła się bogata baza najrozmaitszych studium przypadku (case study), które nie tylko świetnie sprawdzają się jako ćwiczenia językowe, ale także dają możliwość nabycia merytorycznej wiedzy zarówno z zakresu prawa polskiego jak i z systemów prawa określanych jako „common law”.

Kurs cieszy się świetną renomą wśród praktyków i zdecydowanie można go określić jako nasz „bestseller” na przestrzeni wszystkich lat prowadzenia zajęć z legal English.

Kurs trwa dwa semestry.

Na semestr składa się 15 zajęć po 60 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego/ adwokata 1060 zł, a dla aplikanta 960 zł. Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu oraz 30 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia ( dotyczy radców i adwokatów). W cenie kursu znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe t.j. prezentacje, wzory dokumentów, ćwiczenia z case study oraz inne materiały dydaktyczne. Każdy z uczestników otrzyma dostęp zespołu na platformie Zoom/MTeams. Wymagany poziom j. angielskiego to B1/B2.

* możliwość zapłaty za kursy w 2 równych ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie, druga w terminie uzgodnionym ze Szkołą.

W programie kursu znalazły się tak istotne zagadnienia z punktu widzenia praktyki prawniczej jak:

 • Właściwy przekład nazw zawodów prawniczych, prezentacja kompetencji i zakresu usług kancelarii oraz zasad wynagrodzeń,
 • Edukacja prawnicza, systemy i dziedziny prawa (CONTRACT LAW, COMPANY & BUSINESS LAW, EMPLOYMENT LAW, IP LAW, FAMILY LAW etc.)
 • Postępowanie cywilne, uczestnicy postępownia cywilnego, podstawowe pisma procesowe, przebieg procesu, zaskarżanie orzeczeń i prawomocność – case study,
 • ADR – arbitraż, mediacje i negocjacje w tym techniki negocjacyjne,
 • Umowy ustne i pisemne, główne elementy umowy, rozumienie stylu formalnego, języka technicznego, typowe zwroty, struktura umowy, standardowe klauzule umowne, pułapki przekładu prawniczego, rozwiązywanie i wypowiadanie umów; gwarancje, oświadczenia, kary umowne, klauzule indemnifikacyjne, etc.
 • Czyny niedozwolone – rodzaje deliktów, odpowiedzialność deliktowa, zadośćuczynienie, naprawienie szkody, case study (głośne procesy na świecie z tytułu czynów niedozwolonych),
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim spółki prawa handlowego – charakterystyka poszczególnych podmiotów, umowy i akty założycielskie, zarządzanie i kontrola działalności spółki, niewypłacalność, upadłość, likwidacja, fuzje i przejęcia oraz inne formy zmian własnościowych,
 • Prawo Własności Przemysłowej oraz Prawa Autorskie- rodzaje praw IP i ich prawna ochrona, umowy z zakresu IP, case-study.
 • Prawo rodzinne, typowa terminologia związania z postępowaniami w sprawach rodzinnych (np. dotycząca postępowania rozwodowego, podziału majątku, opieki nad dziećmi etc.).
 • Zasady formalnej korespondencji, struktura pisma, poprawność językowa i stylistyczna.

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna.

Od 15 lat zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:
√ Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
√ Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy
zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział
w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
√ EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

Jon Eaton LLM

Jon pochodzi z Wielkiej Brytanii i wychował się w Birmingham. Od 15 lat mieszka w Polsce i uważa, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie.

Specjalizuje się w prawie umów i prawie gospodarczym dla start-upów i MŚP oraz świadczy kompleksowe usługi prawne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, które często mają charakter międzynarodowy.

Jon od ponad dziesięciu lat prowadzi również zajęcia z prawniczego języka angielskiego dla osób indywidualnych i grup. Ich głównym celem było przygotowanie prawników do egzaminów z języka angielskiego prawniczego, takich jak TOLES i ILEC.

Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Liverpoolu, dyplom z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, certyfikat z zarządzania kontraktami, certyfikat z nauczania języka angielskiego jako drugiego języka (TESOL) oraz certyfikat LCCI z nauczania biznesowego języka angielskiego.

LEGAL ENGLISH FOR JUDGES

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej.
Kurs przeznaczony jest dla sędziów, referendarzy, asesorów, asystentów sędziego

Kurs przeznaczony jest dla sędziów, referendarzy, asesorów, asystentów sędziego, którzy dostrzegają potrzebę doskonalenia umiejętności językowych w zakresie specjalistycznego języka prawniczego, tj. Legal English.

 • Umożliwienie właściwej wykładni tekstów prawnych i prawniczych w języku angielskim, w tym między innymi unijnych aktów prawnych, umów, opinii, zaleceń oraz orzeczeń.
 • Prawidłowe posługiwanie się angielską terminologią prawniczą w kontekście wykonywanego zawodu.
 • Przygotowanie do czynnego i biernego udziału w zagranicznych szkoleniach z zakresu prawa materialnego i proceduralnego w języku angielskim.
 • Przygotowanie do współpracy w języku angielskim z zagranicznymi sądami i trybunałami.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu poprawności przekładu prawniczego, tj. właściwego tłumaczenia polskich przepisów prawa materialnego i procesowego na język angielski.

Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 15 zajęć po 60 minut każde. Cena za jeden semestr wynosi 1050 zł i obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe, w tym publikacje, prezentacje, wzory dokumentów itp.

Uwaga! Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Przy jednorazowej płatności za całość kursu (tj. I i II semestr) uczestnik otrzyma 10% zniżki.

Zajęcia będą prowadzone na platformie Zoom/MTeams.
Wymagany poziom języka angielskiego to B1/B2.

W programie kursu zawarte są następujące zagadnienia:

 • Właściwy przekład terminów związanych z zawodem sędziego, w tym aplikacji sądowej, powołania, struktury sądów oraz sądownictwa.
 • Postępowanie cywilne: terminologia dotycząca właściwego przekładu nazewnictwa pism sądowych i procesowych, stron i uczestników postępowania cywilnego, treści podstawowych pism procesowych, przebiegu procesu, zaskarżania orzeczeń i prawomocności; wśród omawianych zagadnień znajdą się także elementy komparatystyki prawniczej z procedurą systemów common law.
 • Postępowanie przed sądami i trybunałami UE: praktyka stosowania określonej terminologii w zakresie procedury, w tym orzekania; wybrane case study.
 • ADR – arbitraż, mediacje, postępowanie pojednawcze, negocjacje.
 • Digitizing Judiciary: terminologia związana z cyfryzacją sądownictwa, w tym automatyzacją procesów sądowych z wykorzystaniem AI, wirtualnymi rozprawami sądowymi, ochroną danych i prywatności.
 • Umowy: główne elementy umowy, rozumienie stylu formalnego, typowe zwroty, struktura umowy, standardowe klauzule umowne, pułapki przekładu prawniczego, rozwiązywanie i wypowiadanie umów, gwarancje ( ang. „warranties”), oświadczenia, kary umowne, klauzule indemnifikacyjne itp.
 • Czyny niedozwolone: rodzaje deliktów, odpowiedzialność deliktowa, zadośćuczynienie, naprawienie szkody, różnice w zakresie środków odszkodowawczych (ang. remedies) między systemami prawa cywilnego, a zwyczajowego; case study.
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim spółki prawa handlowego; charakterystyka poszczególnych podmiotów, umowy i akty założycielskie, zarządzanie, niewypłacalność, upadłość, likwidacja, fuzje i przejęcia oraz inne formy zmian własnościowych.
 • Prawo Własności Przemysłowej oraz Prawa Autorskie – rodzaje praw IP i ich prawna ochrona, umowy z zakresu IP, w tym tzw. IT Contracts.
 • Prawo rodzinne, typowa terminologia związana z postępowaniami w sprawach rodzinnych (np. postępowanie rozwodowe, podział majątku, opieka nad dziećmi etc.).
 • Prawo spadkowe, w tym właściwy przekład prawniczy polskich instytucji prawa spadkowego oraz terminologia związana z postępowaniem spadkowym.
 • Zasady formalnej korespondencji, struktura pisma, poprawność językowa i stylistyczna.
 • Prawo karne (w tym tzw. white collar crimes) oraz postępowanie karne.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 20 lutego 2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na kurs odbywają się poprzez e-mail: rekrutacja@lep.edu.pl.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę (50% ceny za semestr) należy uiścić przelewem przy zapisie lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie.

Uczestnicy kursów mogą rozważyć zwrócenie się do odpowiedniego prezesa sądu z wnioskiem o dofinansowanie specjalistycznych zajęć językowych. Istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem 606–92–06–41.

Rozpoczęcie zajęć: 4 marca 2024 r.

Terminy zajęć: poniedziałki, godz. 09:30. Lub środa godz. 18 30.

Uwaga! Przy zapisach należy wskazać wybrany termin zajęć tj. środa lub poniedziałek.

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna.

Od 15 lat zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:
√ Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
√ Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy
zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział
w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
√ EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

Przykładowe opinie uczestników po ostatnich edycjach kursów:

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w kursie. Naprawdę dużo się nauczyłam i choć nie był to mój pierwszy kurs angielskiego prawniczego, to ten był zdecydowanie najlepszy. Świetnie Pani Mecenas tłumaczyła różne zagadnienia, dla mnie najcenniejsze były uwagi na temat błędów w tłumaczeniu polskich instytucji. Merytorycznie i miło, z pewnością przyda się w praktyce.
(r.pr.K.Sz.-Ch.)

Nauczyłem się wiele i uważam, że był to bardzo dobrze wykorzystany czas. W moim przypadku nabyta wiedza będzie wykorzystana w praktyce. Akurat tak się składa, że klienci ze wszystkich krajów północnej Europy (Szwecja, Norwegia, Dania) posługują się świetnie angielskim oraz znają zasady typowe dla common law.
(adwokat M.S.)

Pięknie dziękuję za fantastycznie poprowadzone przez Panią zajęcia, uczestnictwo w nich to była czysta przyjemność, a nową wiedzę z pewnością wykorzystam w praktyce. Będę wyczekiwać kolejnych kursów!”
(apl. K.M.)

Dziękuję za przesłanie certyfikatu i z wielką chęcią zapiszę się na kolejny cykl warsztatów w semestrzejesienno-zimowym.
(r.pr. J.Sz.)

Dziękuję za świetne zajęcia. Od kilkunastu lat nie miałam w zasadzie kontaktu z językiem angielskim na płaszczyźnie zawodowej. Bardzo potrzebowałam takiej cotygodniowej, sporej dawki wiedzy.
(aplikantka A.W-Z.)

WARSZTATY Z UMÓW W J. ANGIELSKIM

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej.
Poziom wyższy, średnio zaawansowany – zaawansowany

Warsztaty skierowane są do profesjonalnych pełnomocników / aplikantów pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie prawidłowego przekładu, interpretacji oraz sporządzania umów w j. angielskim.

Warsztaty opierają się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy
wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz różnych technik i strategii
tłumaczeniowych. Szkolenie prowadzone jest głównie w języku
angielskim – z elementami przekładu na język polski. Podczas
szkolenia uczestnicy uzyskają gotowe wzory przydatnych klauzul umownych
oraz podstawowych umów handlowych w wersji polsko- i anglojęzycznej.
Na warsztatach omawiane są zwłaszcza takie zapisy umowne, które mogą stwarzać trudności interpretacyjne.

Dodatkowo, podczas zajęć wykorzystywane są wzory umów pochodzące z praktyki prawniczej. Uczestnicy zatem nabywają i doskonalą umiejętności językowe w oparciu o autentyczne dokumenty, z którymi będą mieli styczność w swojej praktyce.

Na warsztaty składa się 15 zajęć po 60 minut. Cena za warsztaty wynosi 1200 zł dla radcy prawnego, a dla aplikanta 1100 zł. Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe. Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu warsztatów oraz 15 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia (dotyczy radców prawnych i adwokatów).

W cenie warsztatów znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe, w tym różne wzory umów.

Każdy z uczestników otrzyma dostęp do  zespołu na platformie Zoom/MTeams.

Wymagany poziom j. angielskiego to B2/C1-C2.

* możliwość zapłaty za kursy w 2 równych ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie, druga w terminie uzgodnionym ze Szkołą.

I. WPROWADZENIE
√ terminologia i frazeologia związana z umowami handlowymi (w tym tzw. unhelpful words oraz terminy wieloznaczne i kolokacje językowe),
√ konwencje i zasady redakcyjne umów,
√ układ treści umowy,
√ konwencje ortograficzne i gramatyczne,
√ podział tekstu umowy na jednostki redakcyjne,
√ elementy umowy,
√ postanowienia wprowadzające (np. nazwa, strony i termin zawarcia umowy),
√ zasadnicza część umowy (np. formuła zawarcia umowy, definicje, postanowienia bezpośrednio realizujące cel umowy),
√ oświadczenia stron oraz warunki i skutki wypowiedzenia umowy (np. tryb i termin wypowiedzenia umowy),
√ postanowienia końcowe (np. właściwość sądu, siła wyższa).

II. ANALIZA PRZYKŁADOWYCH UMÓW I PRACA Z TEKSTEM
√ umowa o świadczenie usług prawnych,
√ umowa sprzedaży,
√ umowy IT (typowe terminy umowne) oraz elementy SLA (Service Level Agreements),
√ umowa licencyjna,
√ umowa o przeniesienie praw autorskich,
√ umowa o zakazie konkurencji oraz NDA,
√ umowa o dzieło,
√ umowa zlecenie,
√ umowa najmu,
√ umowa spółki z.o.o.

III. KONSTRUOWANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DO UMÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
√ Uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty lub wprowadzają zmiany do wzorów umów według wytycznych prowadzącego wykorzystując zdobyte umiejętności.

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna.

Od 15 lat zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:
√ Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
√ Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy
zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział
w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
√ EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE ORAZ KURSY DLA FIRM

Zajęcia indywidualne

Zdajemy sobie sprawę jak zapracowani są prawnicy. Dla tych z Państwa, którzy nie mogą uczestniczyć w organizowanych przez nas kursach, a chcieliby nabyć lub rozwinąć umiejętności z ogólnego języka angielskiego lub z zakresu legal English, proponujemy zajęcia indywidualne z lektorem. Zajęcia te zostaną dopasowane do Państwa możliwości czasowych jak i potrzeb językowych.

Kursy dla firm

Szkoła Legal English in Practice od wielu lat prowadzi zajęcia dla pracowników wrocławskich kancelarii jak i działów prawnych międzynarodowych korporacji.

Pomagamy pracownikom lokalnych firm rozwijać umiejętności językowe z zakresu legal English. W tym celu dostosowujemy się do indywidulanych potrzeb danej organizacji i wspólnie ustalamy potrzeby i cele jej pracowników oraz nakreślamy strategię doskonalenia języka wraz z programem szkolenia oraz harmonogramem zajęć.

Jesteśmy elastyczni – lekcje mogą odbywać się w siedzibie firmy lub w naszej szkole.

Po zakończeniu kursu pracownicy otrzymują szczegółowy raport o postępach i zalecenia na przyszłość. Każdy uczestnik otrzyma także certyfikat ukończenia szkolenia.

TŁUMACZENIA PRAWNICZE

Legal English in Practice specjalizuje się w sporządzaniu pism, umów, ofert handlowych w języku angielskim. Udzielamy konsultacji odnośnie interpretacji angielskich tekstów prawnych i prawniczych. Dokonujemy weryfikacji tekstów sporządzonych w języku angielskim. Na życzenie zapewniamy weryfikację przez native speakera. Prowadzimy bieżącą obsługę korespondencji businessowej. Od wielu lat współpracujemy z wieloma wrocławskimi kancelariami w zakresie obsługi prawnej w języku angielskim.

Ponadto w ramach świadczonych przez nas usług oferujemy:

 • Tłumaczenia „przysięgłe”
 • Tłumaczenia dokumentów występujących w obrocie prawnym i gospodarczym. Sporządzanie i poświadczanie dokumentów polskich i zagranicznych przedkładanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, m.in. umów, orzeczeń sądów, aktów notarialnych, pełnomocnictw.
 • Tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne
 • Dzięki współpracy z profesjonalnymi tłumaczami konferencyjnymi oferujemy najwyższej jakości tłumaczenia podczas konferencji, prezentacji, walnych zgromadzeń i zgromadzeń zarządu, negocjacji, czynności notarialnych, postępowania sądowego itp.
 • Profesjonalne tłumaczenie CV
 • Profesjonalne tłumaczenie CV i listów motywacyjnych
 • Konsultacje językowe

Wyjaśniamy wątpliwości związane z wykładnią anglojęzycznych dokumentów i proponujemy optymalne rozwiązania w zakresie przekładu polskich tekstów prawnych i prawniczych na angielski.