You are currently viewing Aktualnie ACTUAL to nie AKTUALNY czyli kilka nieoczywistych znaczeń dobrze znanych terminów

Aktualnie ACTUAL to nie AKTUALNY czyli kilka nieoczywistych znaczeń dobrze znanych terminów

  • Post category:Blog

Nie będzie przesady w porównaniu nauki prawniczego języka angielskiego do

obrazów sławnego surrealisty Renee Maggritte, które

są wielowymiarowe i przedstawiają z jednej strony zwykłe, codzienne przedmioty (jabłko, jajko, drzewo, klatka na ptaki) zestawione w sposób nieoczywisty, dzięki czemu można odkrywać w nich wiele znaczeń.

Podobnie jest z prawniczym j. angielskim.

I tak z jednej strony mamy np. proste, powszechnie używane słowo takie jak service czyli usługa, które następnie w prawniczym angielskim nabiera zupełnie odmiennego znaczenia i pojawia się w zaskakujących kolokacjach np. valid service, która to kolokacja nie oznacza wcale „ważnej usługi”, ale stosowana jest przez prawników na tłumaczenie dobrze nam znanej frazy: „skuteczne doręczenie”.

A zatem servicew prawniczym j. angielskim, w kontekście m.in. postępowania sądowego oznacza doręczenie np. w zdaniu:

I confirm the service was valid. (pol. Potwierdzam, że doręczenie było skuteczne).

Podobnie sprawa wygląda z terminemprocess, który intuicyjnie chciałoby się przetłumaczyć jako proces i takie też jest podstawowe znaczenie tego terminu (vide Collins Cobuild English Language Dictionary).

Jednak jak wiadomo prawnikom posługującym się legal English termin “process” może być także stosowany na „wezwanie do sądu” czyli może stanowić synonim terminu “summons”.

I w takim też znaczeniu występuje w poniższym zdaniu.

The court clerk’s tasks also include issuance of the processes.

(pol. Do zadań protokolanta należy także wystawianie wezwań.)

Kolejnym wydawałoby się oczywistym terminem, mającym zastosowanie także w kontekście postępowania sądowego, jest słowo:interrupt, które to wszyscy władający j. angielskim znają, gdyż oznacza „przerywać”. A w poniższym zdaniu termin interrupt został użyty w kolokacji z limitation period (pol. okres przedawnienia), czyli w znaczeniu przerywać bieg przedawnienia.

By submitting a statement of claim to court he interrupted the limitation period.

(pol.Poprzez wniesienie pozwu przerwał bieg przedawnienia).

I jeszcze tytułowe słowo: actual, które często mylone jest z przymiotnikiem aktualny, tymczasem oznacza rzeczywisty i może być stosowany w kolokacji z loss czyli „actual loss” (rzeczywista strata , natomiast aktualny to po angielsku current lub present i tak zdanie:

Powód załączył do pozwu aktualny wyciąg z KRS.

przetłumaczymy:

The claimant has enclosed the current excerpt from the National Court Register with the statement of claim.

A zatem pamiętajmy, że przysłowiowi diabeł tkwi w szczegółach, a każde słowo, nawet najbardziej na pierwszy rzut oka oczywiste, może stanowić prawdziwe wyzwanie w kontekście prawniczym nawet dla osoby biegle posługującej się j. angielskim.